ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ತುಲು ರುಬಾಯಿ

ಕಾಡ್ ಕಡ್ತ್ ದ್ ಬಂಗ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್ಕಂಡ ಗರ್ತ್ ದ್ ಕಂಗ್ ನ್ ನಡಿಯೆರ್ತೋಜೊoದಿಜ್ಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ಒಲ್ಪಲಾಬರ್ಸ ದಾಂತೆ ದೊಂಬುಡು ಕoರ್ಚೋoದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಡೊಂಬಿವಲಿ -ಮುಂಬೈತುಲುವೆರೆ...

Read more

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ

ದೈವ ದೇವೆರ್

ತುಲುವಸಿರಿ

ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು

ಗಾದೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ್ತ ತಿರ್ಲ್

ಗಾದೆಲು•××××ו××××ו×××××ו ಕಿನ್ಕಿನೆನೆ ಕಿನ್ಕುಂಡ ದೈ ತೆಗ್ಲೆರೆ ಉಂಡ…ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರೊಲೆಡ್ ನರಮಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ. ಅವೆಕ್ ಒರೊಗು ದಂಡಿಸಾವುನಲ ಅಗತ್ಯ. ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನೇ ತೋಜಾದ್ ಗಡಿಗಡಿ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest
error: Content is protected !!