ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ

ದೈವ ದೇವೆರ್

ಕಾಪುದಪ್ಪೆಗ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಗದ್ದಿಗೆ.

ಕಾಪು ಶ್ರಿ ಪೊಸಮಾರಿಗುಡಿತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಜ್ಜೊ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡ್ ನಡತೊಂದ್ ಬರೊಂದುಂಡ್ ಆ ನಿಟ್ಟುಡ್ ಕಾಪುದಪ್ಪೆನ ಗದ್ದಿಗೆನ್ ಬಂಗಾರ್ದ ಗದ್ದಿಗೆ ಆವೊಡ್ ಪಂಡುದ್ ಮಾತ್...

Read more

ತುಲುವಸಿರಿ

ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು

ಗಾದೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ್ತ ತಿರ್ಲ್

ಗಾದೆಲು•××××ו××××ו×××××ו ಕಿನ್ಕಿನೆನೆ ಕಿನ್ಕುಂಡ ದೈ ತೆಗ್ಲೆರೆ ಉಂಡ…ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರೊಲೆಡ್ ನರಮಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ. ಅವೆಕ್ ಒರೊಗು ದಂಡಿಸಾವುನಲ ಅಗತ್ಯ. ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನೇ ತೋಜಾದ್ ಗಡಿಗಡಿ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest
error: Content is protected !!