ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ

ದೈವ ದೇವೆರ್

ತುಲುವಸಿರಿ

ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು

ಗಾದೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ್ತ ತಿರ್ಲ್

ಗಾದೆಲು•××××ו××××ו×××××ו ಕಿನ್ಕಿನೆನೆ ಕಿನ್ಕುಂಡ ದೈ ತೆಗ್ಲೆರೆ ಉಂಡ…ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರೊಲೆಡ್ ನರಮಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ. ಅವೆಕ್ ಒರೊಗು ದಂಡಿಸಾವುನಲ ಅಗತ್ಯ. ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನೇ ತೋಜಾದ್ ಗಡಿಗಡಿ...

Read more
error: Content is protected !!