ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ

ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ದಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಬಡ್ಡಾಯಿನ ಬೇನೆ ಏತಾವುರಡ್ಡ್ ದಡಿಕ್ ಬಗ್ಗಿ ಅಬತರುಲು ಮಸ್ತಾವು ಪುಗೆಲ್‌ದ ತೇರ್‌ಡ್ ಲೋಕನ್ ತೋಜಪಾಯಿ ದೇವೆರ್ಪಗೆಲ್ ರಾತ್ರೆ ಪಂದ್ ತೂವಂದೆ...

Read more

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ

ದೈವ ದೇವೆರ್

ಮಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ

ಉಡುಪಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಪುತ್ತೂರುದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡ್ ನೆಲೆಯಾದುಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತಿಯಮ್ಮ. ತಲಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತೆರೆನ ಸಕಲ ಕಷ್ಟೊಲೆನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಭಕ್ತೆರೆನ ಉಡಲ್...

Read more

ತುಲುವಸಿರಿ

ಗೇನದ ಬೊಲ್ಪು

ಗಾದೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ್ತ ತಿರ್ಲ್

ಗಾದೆಲು•××××ו××××ו×××××ו ಕಿನ್ಕಿನೆನೆ ಕಿನ್ಕುಂಡ ದೈ ತೆಗ್ಲೆರೆ ಉಂಡ…ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರೊಲೆಡ್ ನರಮಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಸಹಜ. ಅವೆಕ್ ಒರೊಗು ದಂಡಿಸಾವುನಲ ಅಗತ್ಯ. ಆಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನೇ ತೋಜಾದ್ ಗಡಿಗಡಿ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest
error: Content is protected !!