ದೈವ ದೇವೆರ್

ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆತ ಮಣ್ಣ್ ತುಲನಾಡೊರ್ಮೆ ನಾಗರಪಂಚಮಿದ ಗೌಜಿ

ನಾಗರಪಂಚಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ದಿನತಾನಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗನಡೆತ ಮಣ್ಣ್‌ ಪಂಡುದೇ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ತುಲುನಾಡೊರ್ಮೆ ನಾಗಗ್ ತನುತಂಬಿಲ,ಪಂಚಾಮ್ರತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತುದ್ ನಾಗದೇವೆರೆನ್ ಸಂತ್ರಪ್ತಿ ಮಲ್ತೆರ್.ನಂಬಿನ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ...

Read more
Page 22 of 22 1 21 22
error: Content is protected !!