ತುಲುನಾಡ ಸುದ್ದಿಲು

ಕೆಮ್ತೂರು ತುಳುನಾಟಕ ಪಂತೊಡ್ “ಸೊರದಾಂತಿ ನಲಿಕೆ” ಗ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು..

ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ (ರಿ) ವತಿಡ್ದ್ ನಡತಿನ 20 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಮ್ತೂರು ತುಳುನಾಟಕ ಪಂತೊಡ್ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಮಣಿಪಾಲ ತಂಡದ "ಸೊರದಾಂತಿ ನಲಿಕೆ" ನಾಟಕ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮುನ್...

Read more

ತುಳುತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಕಲ್ಪಾದಿಲೆನ ಮುಖೇನ ಪರಪಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಪಡ್: ಎಸ್.ಆರ್.ಬಂಡಿಮಾರ್.

ಮಂಗಳೂರು : ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾವೊಡಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾವುನ ಎಡ್ಡೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕೆರೆನ ಮುಖೇನ ತುಳುತ್ತ ಕಮ್ಮೆನೊನ್ ಪರಪಾವುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನವ್ವ್ ಶ್ಲಾಘನೀಯ,...

Read more

ಬಚ್ಚಿರೆ, ಪೂತ ಮಾಲೆಡ್ ಮುರ್ಕುದ್ ಪೋಯಿನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ…

ತುಳುನಾಡುದ ಕಾರ್ನಿಕೊದ ದೈವ ಪಂಡುದೇ ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್ ಬಾರೀ ಪುಗಾರ್ತೆಡ್ ಕಾರ್ನಿಕೊನ್ ಮೆರೆಯೊಂದ್ ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ..ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕುಲೆನ ಉಡಲುಡ್ ಅಚ್ಚಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಲಾ ತಪ್ಪಾವಂದ್.ತುಳುನಾಡುಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ...

Read more
Page 33 of 46 1 32 33 34 46
error: Content is protected !!