ಡಾ.ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ ‘ಪಯೋನೀರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ..

ಕೈ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಸಂಘಟನೆಲೆನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ "ಪಯೋನೀರ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ" ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ ಡಾ.ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆತೆರ್.ಅಂಗುಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆದ...

Read more

ಬೆಂಗ್ ದುಡಲ್ ಲೆಗ್ ಸಂಪು ಕೊರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ ಪೊಸ ಚರಿತೆ ಬರೆಯಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ..

ಬೆಂಗ್‌ದುಡಲ್‌ಲೆಗ್ ಸಂಪು ಕೊರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ತನ್ನನೇ ಪೊಸ ಚರಿತೆ ಬರೆಯಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ - ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾದಿದ ಪಯಣೊಲಾ ತೊಟ್ಟುನು...

Read more

ಪೊರ್ಲ ಸೊರೊನ್ ಕರ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಾಯಿನಾರ್:ಸಚ್ಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಾಗಿಲು

ಕೊಡಿನಾಲಾಯಿರ್ದ್ ತುಡಿಂತ್ ಪರಪುನ ತುಲುಬಾಸೆದ ಆರತಿ ಕಮ್ಮೆನೊನು ಸೊರಮಾಲೆಡ್ ತುರಿಯೊಂದ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆದರ್ಬುನ್ ಉಡಲಗರ್ಭೊಡ್ ಪೊದ್ಯೊಂದ್ ತುಳುಬಾಸೆದೊಸಯೊಗ್ ಪೊಸ ಕೊಡಿತತ್ತಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗೆ "ಸಚ್ಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಾಗಿಲು". ಮೇರ್ನ...

Read more

ತುಲುನಾಡ ಸೊಗಡುನ್ ಪರವೂರುಡ್ ಬೆಳಾಗಾವೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಲುನಾಡ ತುಡರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ

ಪರವೂರುಡು ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಕಲಾವಿದೆ "ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ" ಮೆರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪನರೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ, ಶ್ರೀಯುತ. ಮಧುಸೂದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಾರಿಜ ದಂಪತಿಳೆನ ಸುರುತ್ತ ಪುತ್ರೆಯಾದ್...

Read more


ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ +91 7090909010

error: Content is protected !!