ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ದುರ್ಘಟನೆ..

ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೇಲೆದಕುಲು ಟೆಂಪೊಡೇ ತೀರ್ ಪೋಯೆರ್.. ತೊಟ್ಟಂ ಡ್ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ಲಾರಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಗ್ರಾನೈಟ್...

Read more

ಕೇಸರಿ ಪೇಟದ ಚೈತ್ರಾ ಕರ್ಪಿಲ್ ಡ್…

ಹಿಂದುತ್ವದ ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಪಂಡುದ್ ಸ್ವ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್ ನಡತಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆನ್ ತನ್ನ ಪಣವುದ ಬಾಜೊಲುಗ್ ಗಲಸೊಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಪಿಲ್(ಜೈಲ್...

Read more

ಸೌಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ಮರುತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲೆಗ್ ಮನವಿ ಕೊರಿನ ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ..

11 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡ್ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸೌಜನ್ಯನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೇಸ್ ನಡತುದ್ 11 ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ ನನಲಾ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುದಿಜಿ. ನ್ಯಾಯಗಾದ್...

Read more

ಮೀನುದ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಾದ್ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಲಸಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ..

ಉಡುಪಿ :- ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರುಡ್ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಟ್ರಾಲ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೋಟ್ ಡ್ ಚಲ್ಟ್ ಮೀನು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಟ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗ್ ಜತ್ತಿನ ಮೇದನೂರು ಮೂಲದ...

Read more

ಲಂಚೊಗಾದ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊಡ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆವೊಂದುಂಡ್..ತಿಮರೋಡಿ..

ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪಿರಾವುಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಉಲ್ಲೆರ್..ಅಕ್ಲೆನ್ ಸುರುಟ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂಡುದ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಪಂಡೆರ್.ಒಡಿಪುದ ಅಜ್ಜರಕಾಡುಡ್ ನಡತಿನ ಸೌಜನ್ಯ ಪರ ನಡತಿನ...

Read more

ಒಡಿಪುದ ಕ್ರಷ್ಣಡ ನ್ಯಾಯಗಾದ್ ತರೆತಗ್ಗಾಯಿನ ಕುಸುಮಾವತಿ..

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಜರೆಡ್! ಎನನ್ ನ್ಯಾಯ ನಟ್ಟರೆ ಬುಡುಜೆರ್.ಅಲ್ಪ ಪೋಲೀಸ್ ದಕ್ಲು ಅತ್ತುಂಡ ಎನನ್ ಕೆರ್ದ್ ಪಾಡುದುವೆರ್...ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಮುಕ್ಕುತಿಂಡಿನ ಅಪರಾಧಿಲೆನ್ ಪತ್ತರೆಗ್ ನನಲಾ ದಾಯೆಗ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ..ದಾಯೆಗ್ ಕಾನೂನುಡ್...

Read more

ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪುದರ್ ಹಾಳ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ.

ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು.ಇನಿತ್ತ ತುಳುನಾಡುಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ ಅವಮಾನ ಆವೊಂದುಂಡ್.ಅವ್ವೆನ್ ತುಳುವೆರ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡ್.ಮಾನವನ್ ದೇವೆರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೋವೊಡ್ಚಿ.ಮಾನವನ ಸಿದ್ದಾಂತೊನ್ ಗೆತೊನುಗ..ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಡ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡುದ...

Read more

ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗ್ ಧ‌.ಗ್ರಾ.ಯೋಜನೆದ ಸದಸ್ಯೆರ್..

ಉಡುಪಿಡ್ ನಡಪರೆಗುಪ್ಪುನ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಸಾರ ಸಾರ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬತ್ತುದ್ ಅಜ್ಜರಕಾಡುಡ್ ಕುಲ್ಲುದೆರ್.ಸಂಶಯ ಬತ್ತಿನ ಪೋಲೀಸ್ ದಕುಲ್ ಗಲಾಟೆ ನಡಪುನ ಉದ್ದೇಶಗ್ ಬೈದೆರ್...

Read more

ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟಡ್ ಆಜ ಪಾಡಿನ ಉದಯ್,ಧೀರಜ್,ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜೈನ್..

ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಗುಲಾ ಎಂಕ್ಲೆಗುಲಾ ಒವ್ಬೇ ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡುದ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟಡ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಎದುರುಡ್ ಉದಯ್,ಧೀರಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜೈನ್ ಆಜ ಪಾಡುದ್ ಪಂಡೆರ್..ಈ...

Read more

ಸೌಜನ್ಯಗ್ ನ್ಯಾಯಗಾದ್ ಒಡಿಪುಡ್ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ..

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದ ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲೆ ಆದ್ 11 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲಾ ಉಂದೆತ್ತ ಪಿರಾವುದ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಲೆನ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತರೆಗ್ ನನಲಾ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ...

Read more
Page 1 of 2 1 2


ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚಮಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ +91 7090909010

error: Content is protected !!