ಮಲ್ಪೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗ್ ಉಡುಪಿ ವಲಯೊಡೇ ಸುರುತ ಜಾಗೆ…

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲುದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಮೂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು 625 ಡ್ 621 ಅಂಕೊ...

Read more

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆಗೇ ಪೋದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೆರ್..

ಕೊಡವೂರು ವಾರ್ಡ್ ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೇ ಪೋದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜೊ ಕ 20-05-2022 ದಾನಿ ನಡತುಂಡ್. ಕೊಡವೂರು...

Read more

625 ಅಂಕೊ ಪಡೆಯಿನ ಉಡುಪಿದ ಸಾಧಕೆರೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಡ್ದ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ..

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ 625 ಅಂಕೊದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪದ ಪುನೀತ್ ನಾಯಕ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ...

Read more

ಮೀನುಗಾರಿಕೆದೊಟ್ಟುಗ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತುದ್ 625 ಅಂಕೊ ಪಡೆಯಿನ ಮಲ್ಪೆದ ಪುನೀತ್ ನಾಯ್ಕ್ ದೇಶೊಗೇ ಮಾದರಿ..

ಇಲ್ಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಾವರ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗ್ ಲಕ್ಕುದ್ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗ್ ಪೋದ್,9 ಗಂಟೆಗ್ ಶಾಲೆಗ್ ಪೋದ್,ಬಂಗೊಡ್ ಕಲ್ತುದ್...

Read more

ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕುಲ್ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯೆರ್ “ಅವಧೂತೋಪನಿಷತ್”

ದಕ್ಷಿಣದ ಗಾಣಗೋಪುರ ಪಂಡುದೇ ಪುಗಾರ್ತೆನ್ ಪಡೆದಿನ ಒಡಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಳುಬಾಸೆಗ್ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತಿನಾರ್.ತುಳುಬಾಸೆದ...

Read more

10ನೇ ಕ್ಸಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ಗುರುವಂದನೆ: ಮಲ್ಪೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗ

ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 1986-87 ನೇ ವರ್ಷದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ತಂಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನ...

Read more

ಎಲ್ಯೆ ಶಾಲೆದ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ “ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆ, ದಕ್ಷತೆ,ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬಾರೀ ಮೋಕೆಡ್ ತೂಪಿನವ್ವ್,ಶಾಲೆದೊಟ್ಟುಗ್ ತನ್ನ ಬದುಕುಡ್ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ...

Read more
Page 2 of 2 1 2

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್

error: Content is protected !!