ಬದುಕುದ ಪಯಣ

ಪೆಂಡುಲಂ ಡೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ..

ನರಮಾನಿ ಬದುಕುಡ್ ಏರ್ತೆಲ್-ಜಪ್ಪೆಲ್ (ಏರು,ಪೇರು)ಆವೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡ್.ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ,ಕುಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬೊಲ್ಪು ಆಪುಂಡ್.ಕತ್ತಲೆ ಬೊಲ್ಪುದ ನಡುಟ್ ಬದುಕುದ ಪ್ರತೀ ಪಜ್ಜೆಡುಲಾ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಆಪಿನವ್ವ್ ಪ್ರಕ್ರತಿ...

Read more
Page 3 of 4 1 2 3 4
error: Content is protected !!