ಬದುಕುದ ಪಯಣ

ಯತಿರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನೆಂಪುಗಾದ್ ಬಂಗದಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ:ಸತ್ಯದ ತುಳುವೆರ್.

ಸತ್ಯದ ತುಳುವೆರ್ (ರಿ) ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿಡ್ದ್ 28 ನೇ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರೆರಾಯಿನ ಮಿಥುನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೆರೆನ ನೇತ್ರತ್ವಡ್ 3‌ನೇ ಇಲ್ಲ್...

Read more

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣೊಗ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರದಿ ಮಲ್ಪೊಡ್: ಪಿ.ವಿ.ಭಂಡಾರಿ

ಇಂಚಪ್ಪೊಗ್ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿನಂಚ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಕಡೆಟುಲಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆದ ಪ್ರಕರಣೊಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡ್. ಉಂದು ಬಾರೀ ಬೇಜಾರುದ ಸಂಗತಿ.ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲೇ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಜೀವದೆತ್ತೊಂಬಿನವ್ವೆನ್ ನಮ...

Read more

ಅಮ್ಮೆರೆನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬೊಗ್ ಕೊಡುಗೆಯಾದ್ ತನ್ನ ನೆತ್ತೆರುನೇ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗಳ್

ಈ ಬದುಕ್ ನರಮಾನಿಗ್ ಏತೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯೊಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ವರದಾನವಾದ್ ತಿಕ್ಕನವ್.ಮಾತಾ ಜೀವಿಲೆಡ್ದ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವ್ ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ.ಅಂಚಾದ್ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜನ್ಮೊಗ್ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಬದುಕುಡ್...

Read more

ನಾಲ್ ಸೆಲ್ಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ…..

ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಾದಿಪ್ಪನಗ ದೊಡ್ಡುದಕುಲು ಆವಡ್ ಬಂಗದಕುಲು ಆವಡ್ ಉಂದು ಇಪ್ಪಂದಿನ ಇಲ್ಲ್ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ್ದೇ ಪನೊಲಿ.ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕೊ ಕರೆಂಟ್ ದಾಂತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ ಒವ್ವ್ ಇಲ್ಲಡುಲಾ ಲೈಟ್...

Read more

ದೋಸ್ತಿಲು ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಡ್

ನರಮಾನಿಗ್ ಬದುಕುಡ್ ದೋಸ್ತಿಲು ಅಗತ್ಯವಾದುಪ್ಪೊಡ್.ನಮ್ಮ ಸುಖ ಕಷ್ಟೊದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಡ ಪನರೆಗ್ ಮುಜುಗರ ಆಂಡಲಾ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆಡ ಪನೊಲಿ. ದೋಸ್ತಿಕತೆ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ನಮೂನೆದಕುಲ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್.ಕೆಲವೆರ್ ಎದುರುಡ್...

Read more

ನರಮಾನಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ

ನರಮಾನಿಯಾದ್ ಪುಟ್ಟಿಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲಾ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್, ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮನೇ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಜನ್ಮ.ಆಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮನ್ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಳೆಯೊಡುಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ವಿಮಿಲಿ ಡರ್ಕಿಮ್...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4
error: Content is protected !!